kancelaria Dyczewski
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
Piotr Dyczewski

tel. 605 519 913

mecenas Dyczewski

dyczewski@kancelaria-dyczewski.pl

regulamin

Regulamin wykonania usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Dyczewski.

§ 1

 1. Pod wymienionymi niżej pojęciami rozumie się:
  1) Regulamin - akt normujący sposób korzystania z usług prawnych drogą elektroniczną wykonywanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Piotr Dyczewski.
  2) Kancelaria - Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Dyczewski.
  3) Klient - osoba, która po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego, dokonała na rzecz Kancelarii zapłaty ustalonego wynagrodzenia, za usługę prawną drogą elektroniczną.
  4) Użytkownik - osoba korzystająca ze strony www.kancelaria-dyczewski.pl.
  5) Formularz zgłoszeniowy - zamieszczony na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl formularz, w którym Użytkownik, podaje swoje imię, nazwisko, adres email, opisuje problem prawny i zadaje Kancelarii interesujące go pytania, przed wysłaniem którego Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, oraz udziela Kancelarii zgody na przetwarzanie przesłanych danych osobowych.
  6) Odpowiedź Kancelarii - email przesłany przez Kancelarię w reakcji na nadesłany przez Użytkownika Formularz zgłoszeniowy, zawierający informacje o wysokości wynagrodzenia za wykonanie usługi, terminie jej realizacji, a także ewentualnie określający dodatkowe warunki realizacji usługi prawnej drogą elektroniczną.
  7) Reklamacja - przysługuje tylko Klientowi w wypadku nie wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną na zasadach określonych w Odpowiedzi Kancelarii.

§ 2

 1. Regulamin normuje: warunki wykonania usług prawnych drogą elektroniczną, używanie Formularza zgłoszeniowego, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię, odpowiedzialność Kancelarii, majątkowe prawa autorskie Kancelarii, sposób określenia i zmiany przez Kancelarię wysokości wynagrodzenia, sposób zapłaty wynagrodzenia, zasady wystawienia faktury VAT oraz kwestie związane ze składaniem reklamacji i obowiązywaniem Regulaminu.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy usług prawnych drogą elektroniczną zawieranej (nie dotyczy Umowy o zastępstwo procesowe, Umowy o obsługę prawną) pomiędzy Kancelarią a Klientem.

§ 3

Użytkownik i/ lub Klient, który wypełnił i wysłał Formularz zgłoszeniowy na usługę prawną drogą elektroniczną, oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

§ 4

 1. Majątkowe prawa autorskie do strony www.kancelaria-dyczewski.pl oraz zamieszczonych na niej treści należą do Kancelarii.
 2. Korzystanie z usług prawnych drogą elektroniczną świadczonych przez Kancelarię nie oznacza nabycia przez Klienta praw na dobrach niematerialnych do utworów przekazanych mu w związku z realizacją usługi prawnej drogą elektroniczną.

§ 5

 1. Użytkownik i/ lub Klient korzystający z usługi prawnej drogą elektroniczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez Kancelarię nadesłanych przez niego danych osobowych.
 2. Kancelaria oświadcza, iż w/w dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji usługi prawnej drogą elektroniczną oraz, że nie zostaną udostępnione postronnym podmiotom (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dziennik Ustaw z 2002r Nr 101, poz.926 z późn. zm).

§ 6

Wykonawcą usług prawnych drogą elektroniczną oferowanych na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl jest Kancelaria albo wskazany przez nią podmiot, działający pod jej nadzorem.

§ 7

 1. Kancelaria świadczy na zasadach określonych w Regulaminie usługi prawne drogą elektroniczną wyszczególnione w ofercie zamieszczonej na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl.
 2. Wynagrodzenie za usługi prawne drogą elektroniczną płatne jest z góry na zasadach określonych w §8 i/lub §9 Regulaminu.
 3. Wynagrodzenie za usługi płatne jest przelewem na wskazany na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl numer rachunku bankowego Kancelarii.

§ 8

 1. W celu zamówienia usługi prawnej drogą elektroniczną należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl .
 2. Kancelaria dokonuje wyceny kwoty wynagrodzenia za usługę prawną, którą to wycenę oraz wskazany termin realizacji usługi przesyła Użytkownikowi wraz z ewentualnymi dodatkowymi warunkami realizacji usługi prawnej (przykładowo - prosząc o przesłanie dodatkowych informacji lub zeskanowanych dokumentów dotyczących sprawy). Powyższe ma formę - Odpowiedzi Kancelarii - na przesłany przez Użytkownika Formularz zgłoszeniowy.
 3. Po otrzymaniu przez Kancelarię potwierdzenia uiszczenia na rzecz Kancelarii przez Klienta kwoty wynagrodzenia, określonej zgodnie z pkt 2, Kancelaria przystępuje do realizacji usługi prawnej na zasadach określonych w §9.
 4. Brak Odpowiedzi Kancelarii - w terminie max. 3 dni od przesłania przez Użytkownika wypełnionego Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczny z niepodjęciem się przez Kancelarię wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną na rzecz tego Użytkownika.
 5. Dokonując zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii, Klient zawiera umowę usług prawnych drogą elektroniczną i wyraża zgodę na warunki wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną zaproponowane w Odpowiedzi Kancelarii.
 6. Kancelaria pocztą elektroniczną przesyła Klientowi wykonaną usługę prawną (przykładowo - poradę prawną, pismo procesowe, opinię czy projekt umowy) jeżeli rodzaj usługi na to pozwala lub jeżeli inaczej nie ustalono z Klientem.
 7. Klient upoważnia Kancelarię do wystawienia faktury VAT (wg stawki 23%) bez podpisu odbiorcy. Faktury dla Klienta są wystawiane na jego wyraźne żądanie po wcześniejszym dostarczeniu Kancelarii wszelkich potrzebnych danych t.j.: imię, nazwisko bądź pełna nazwa Klienta, adres jego zamieszkania lub siedziby, jego NIP, jego REGON.

§ 9

 1. Usługi prawne drogą elektroniczną są wykonywane w określonym i wskazanym w Odpowiedzi Kancelarii terminie, którego bieg rozpoczyna się od następnego dnia roboczego po dniu dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Klienta.
 2. W sytuacji gdy zakres usługi prawnej oraz stopień skomplikowania problemu przesłanego za pomocą Formularza zgłoszeniowego w sposób istotny odbiega od początkowych ustaleń, w szczególności zaś od udzielonych przez Klienta informacji Kancelaria może podwyższyć wskazaną wcześniej Klientowi kwotę wynagrodzenia lub może wydłużyć termin realizacji danej usługi prawnej drogą elektroniczną.
 3. W przypadku, gdy Klient na zmienione, zgodnie z pkt 2, warunki wykonania usługi, nie wyrazi zgody i nie uiści we wskazanym terminie określonej kwoty dodatkowego wynagrodzenia, wpłacona już przez Klienta kwota wynagrodzenia ulega zwrotowi na jego rachunek bankowy, a Kancelaria nie jest zobowiązana do wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną na rzecz tego Klienta.

§ 10

W braku wykonania usługi prawnej drogą elektroniczną, opłaconej zgodnie z ustalonymi z Kancelarią warunkami, Klientowi przysługuje wobec Kancelarii roszczenie o zwrot sumy wpłaconej tytułem wynagrodzenia za wykonanie tejże usługi.

§ 11

 1. Kancelaria nie odpowiada za brak dostępu do strony www.kancelaria-dyczewski.pl wynikający z przyczyn od niej niezależnych.
 2. Kancelaria jest uprawniona do przerw technicznych w aktywności strony www.kancelaria-dyczewski.pl, wynikających z konieczności prowadzenia stałej obsługi oraz konserwacji serwera i oprogramowania.

§ 12

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z usług prawnych drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres email reklamacje@kancelaria-dyczewski.pl podając w temacie wiadomości numer rejestracyjny sprawy.
 2. Rozpoznanie reklamacji nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji na wskazany w pkt 1 adres email.
 3. Stanowisko Kancelarii w sprawie reklamacji zostanie wysłane na adres email, z którego reklamacja wypłynęła.

§ 13

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2011 roku to jest od dnia jego publikacji na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl.
 2. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, bez uprzedniego informowania Użytkowników i/lub Klientów. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszane na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na stronie www.kancelaria-dyczewski.pl.
 3. Użytkownika i/lub Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym przesłał on Kancelarii pierwszy wypełniony Formularz zgłoszeniowy w danej sprawie.

© KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Piotr Dyczewski tel. 605 519 913 i mail